J. Verrijckt

archeologie & advies

j-verrijckt-archeologie-advies1.jpg
 
 
 

J. Verrijckt Archeologie & Advies staat garant voor een wetenschappelijke en correcte uitvoering van archeologische onderzoeken en de opmaak van archeologienota's. Bij ons kan je terecht voor een eerste screening, advies van een terrein en ook het opmaken van een archeologienota en uitvoeren van archeologische onderzoeken behoort tot ons takenpakket.

Samen met de opdrachtgever bekijken wij, aan de hand van concrete inrichtingsplannen, wat de noodzakelijke onderzoeken zijn om tot een gedegen archeologisch advies te komen.

Dit archeologische advies wordt opgesteld conform de Code Goede Praktijk, waarna  je een bekrachtiging van Onroerend Erfgoed verkrijgt. Op basis van deze bekrachtiging kan je een omgevingsvergunning aanvragen. Hierna kunnen de noodzakelijke archeologische onderzoeken uitgevoerd worden.

Bij J. Verrijckt Archeologie & Advies zorgen wij voor een correcte, snelle en transparante opmaak van je bekrachtigde archeologienota en gedegen uitvoering van jouw archeologisch onderzoek.

 
 
 
 

Wat we doen

j-verrijckt-archeologie-advies3.jpg
 
 

Wetgeving

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, is er soms de verplichting om een bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de aanvraag. Deze archeologienota moet opgemaakt worden door een erkend archeoloog en bekrachtigd worden door Onroerend erfgoed.  

De criteria voor de noodzaak van een archeologienota bij de omgevingsvergunning zijn hier terug te vinden

De belangrijkste criteria voor het bepalen of een archeologienota noodzakelijk is, is de oppervlakte van de percelen en de oppervlakte van de bodemingreep.

 

Het archeologische vooronderzoek

De bouwheer stelt een erkend archeoloog aan die instaat voor het uitvoeren van het archeologische vooronderzoek conform de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie.

Een archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek waarbij landschappelijke, bodemkundige en geologische kenmerken, alsook historisch kaartmaterieel en gekende archeologische gegevens worden bestudeerd.

Tijdens deze studie staat de bodemingreep en de impact op een eventuele archeologische site centraal. Indien noodzakelijk, zijn verdere onderzoeken nodig. Het type vervolgonderzoek zal blijken uit het bureauonderzoek. Wanneer de terreinen nog niet in eigendom zijn of niet toegankelijk zijn kan dit verdere vooronderzoek in uitgesteld traject uitgevoerd worden.

Na het uitvoeren van het vooronderzoek wordt er een vrijgave van de terreinen of een archeologische opgraving opgelegd. Vervolgens wordt de archeologienota ter bekrachtiging bij Onroerend erfgoed ingediend. Van zodra de archeologienota bekrachtigd is deze bindend bij de omgevingsvergunning.

 
 
 

Kunnen we je helpen?

j-verrijckt-archeologie-advies2.jpg